Kontakt 0800-2466651 DE | EN Merkliste Login Warenkorb
Reset
Suche
zurück

120.552 Treffer
ART-NR PRODUKT HERSTELLER PREIS
A0903-10

Anwendungen: WB, IHC, FC

Format: purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
A2298-74W

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
100 µl
578 €BULK REQUEST
C2442-32L

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
100 µg
499 €BULK REQUEST
C5069-52

Format: purified

USBio
100 µg
399 €BULK REQUEST
C7510-11

Anwendungen: Collagenase substrate

Format: molecular biology grade

USBio
10 mg
451 €BULK REQUEST
C8475-15

CAS: 17465-​86-​0

MW: 1.297 D

Formel: C48H80O40

Format: molecular biology grade

USBio
1 g
140 €
5 g
480 €
25 g
1396 €BULK REQUEST
C9100-18

Anwendungen: ELISA, WB, IF

Format: affinity purified

Klon: 8.V.032

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
436 €
500 µg
516 €
1 mg
876 €BULK REQUEST
E3550-03A

Anwendungen: ELISA

Reinheit: Purified by Protein A chr

Format: affinity purified

Klon: 9F9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
1 mg
504 €BULK REQUEST
H1840-10

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: purified

Wirt: Rabbit

USBio
100 µg
168 €
1 mg
283 €BULK REQUEST
M2200

CAS: 10034-​96-​5

MW: 169 D

Formel: MnSO4.H2O

Format: cell culture grade

USBio
1 kg
56 €
10 kg
465 €BULK REQUEST
N2169-30

Anwendungen: IHC, ICC, IF

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
100 µg
614 €BULK REQUEST
P9563

Anwendungen: ELISA, WB, IP

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: rabbit

USBio
100 µg
588 €BULK REQUEST
029572

Format: highly purified

USBio
10 µg
781 €BULK REQUEST
030519

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: ascites

Klon: 13B597

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µl
454 €BULK REQUEST
134615

Anwendungen: WB, IF

Reinheit: Purified by Protein A aff

Format: affinity purified

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
50 µg
543 €BULK REQUEST
134616

Anwendungen: WB, IP

Reinheit: Serum

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µl
583 €BULK REQUEST
134617

Anwendungen: WB

Reinheit: Purified by Protein A aff

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µg
583 €BULK REQUEST
134618

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Reinheit: Purified by Protein A aff

Format: affinity purified

Klon: 2C11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
543 €BULK REQUEST
138581

Anwendungen: WB, IP, IHC, FC, IF

Format: purified

Klon: DO-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: bovine, human, monkey

USBio
100 µl
271 €
500 µl
411 €BULK REQUEST
P1001-26A

Anwendungen: WB, IP, FC

Format: affinity purified

Klon: 3F301

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
500 µl
413 €BULK REQUEST
P1001-26A1

Anwendungen: FC

Format: affinity purified

Klon: DO-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: bovine, horse, cat, human

USBio
100 µg
566 €BULK REQUEST
P1001-26A4

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: affinity purified

Klon: 3H2806

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
745 €BULK REQUEST
P1001-26A5

Anwendungen: FC

Format: affinity purified

Klon: DO-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: bovine, horse, cat, human

USBio
100
tests
595 €BULK REQUEST
P1001-26A6

Anwendungen: WB, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, monkey

USBio
100 µl
576 €BULK REQUEST
P1001-26A8

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Klon: 7E145

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
755 €BULK REQUEST
P1001-26AX

Anwendungen: WB, IP, FC

Format: affinity purified

Klon: 3F300

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µl
607 €BULK REQUEST
P1001-26B2

Anwendungen: WB

Reinheit: Purified by immunoaffinit

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µg
372 €BULK REQUEST
P1001-26D1

Anwendungen: WB, IP, IHC, ICC

Format: purified

Klon: 3G226

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mammalian, mouse, rat

USBio
100 µg
534 €BULK REQUEST
P1001-26D2

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: purified

Klon: 3G227

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
344 €BULK REQUEST
P1001-26E

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: affinity purified

Klon: 3F304 + 3F305

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
500 µl
523 €BULK REQUEST
P1001-26EX

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: affinity purified

Klon: 3F304 + 3F305

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µl
566 €BULK REQUEST
P1001-26F

Anwendungen: IHC

Format: supernatant

Klon: SP5

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
500 µl
551 €BULK REQUEST
P1001-26G

Anwendungen: WB, IP, IHC, FC

Format: affinity purified

Klon: 3H2808

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
556 €BULK REQUEST
P1001-26H

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: affinity purified

Klon: 3H2809

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
566 €BULK REQUEST
P1001-26I

Anwendungen: WB, IP, IHC

Wirt: Sheep

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
250 µg
498 €BULK REQUEST
P1001-26J

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: affinity purified

Klon: 3H2810

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
566 €BULK REQUEST
P1001-26K

Anwendungen: ELISA, WB, IP, IHC, ICC

Format: affinity purified

Klon: BP53-12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, monkey

USBio
100 µg
575 €BULK REQUEST
P1001-26K1

Anwendungen: WB, IHC, FC

Format: purified

Klon: Pab122

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
519 €BULK REQUEST
P1001-26L

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: affinity purified

Klon: 3H2812

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
566 €BULK REQUEST
P1001-26M

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: affinity purified

Klon: 3H2813

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
566 €BULK REQUEST
P1001-26N

Anwendungen: WB, IHC, FC

Format: affinity purified

Klon: 3F300

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
427 €BULK REQUEST
P1001-26N1

Anwendungen: WB, IHC, FC

Format: affinity purified

Klon: 3F300

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
442 €BULK REQUEST
P1001-26N2

Anwendungen: WB, IHC, FC

Format: affinity purified

Klon: 3F300

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
120
tests
481 €BULK REQUEST
P1001-26N3

Anwendungen: WB, IHC, FC

Format: affinity purified

Klon: 3F300

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
120
tests
543 €BULK REQUEST
P1001-26N4

Anwendungen: WB, IHC

Format: supernatant

Klon: DO-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
1 ml
923 €BULK REQUEST
P1001-26N5

Anwendungen: ELISA, WB

Reinheit: Purified by immunoaffinit

Format: affinity purified

Klon: DO-7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
25 µg
299 €
100 µg
415 €BULK REQUEST
P1001-26R

Anwendungen: ELISA, WB, IP, IHC

Format: affinity purified

Klon: DO-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: bovine, horse, cat, human

USBio
100 µg
466 €BULK REQUEST
P1001-26T

Anwendungen: WB, IHC

Format: supernatant

Klon: DO-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: bovine, human

USBio
1 ml
900 €BULK REQUEST
P1001-26T1

Anwendungen: WB, IP

Reinheit: Purified by immunoaffinit

Format: affinity purified

Klon: DO-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
25 µg
299 €
100 µg
415 €BULK REQUEST
P1001-26U

Anwendungen: WB, IP

Format: affinity purified

Klon: 3H2820

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
566 €BULK REQUEST
P1001-26U1

Anwendungen: FC

Format: affinity purified

Klon: DO-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
556 €BULK REQUEST
P1001-26Y

Anwendungen: IHC

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
1 ml
1263 €BULK REQUEST
P1001-27

Anwendungen: ELISA, WB, IP

Format: purified

Klon: 3A17

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, monkey, mouse, rat

USBio
100 µl
479 €BULK REQUEST
P1001-27A

Anwendungen: ELISA, WB, IP, ICC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, monkey, rat

USBio
100 µl
479 €BULK REQUEST
P1001-27B

Anwendungen: ELISA, WB, IP, ICC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µl
528 €BULK REQUEST
P1001-27C

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse

USBio
100 µl
528 €BULK REQUEST
P1001-27D

Anwendungen: ELISA, WB, IP

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, monkey, mouse, rat

USBio
100 µl
528 €BULK REQUEST
P1001-27D3

Anwendungen: WB, IP, ICC, FC

Format: supernatant

Klon: 6k291

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µl
537 €BULK REQUEST
P1001-27D4

Anwendungen: FC, IF

Klon: 8A24

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
500 µl
509 €BULK REQUEST
P1001-27E

Anwendungen: ELISA, WB, IP, ICC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: hamster, human, monkey, mouse

USBio
100 µl
528 €BULK REQUEST
P1001-27E5

Anwendungen: WB, IP, IHC, ICC

Format: supernatant

Klon: 9H261

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µl
641 €BULK REQUEST
P1001-27F

Anwendungen: ELISA, WB, ICC, FC, IF

Format: ascites

Klon: 3A36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µl
527 €BULK REQUEST
P1001-27G

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse

USBio
100 µl
528 €BULK REQUEST
P1001-27H

Anwendungen: ELISA, WB, IP, ICC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, monkey, mouse

USBio
100 µl
528 €BULK REQUEST
P1001-27J

Anwendungen: ELISA, WB, IP, ICC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, monkey

USBio
100 µl
528 €BULK REQUEST
P1001-27K1

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
520 €BULK REQUEST
P1001-27K2

Anwendungen: ELISA, WB, IHC, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
P1001-27L

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
520 €BULK REQUEST
P1001-27L3

Anwendungen: ELISA, WB, IHC, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse

USBio
200 µl
520 €BULK REQUEST
P1001-27L5

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
P1001-27L6-AP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27L6-APC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27L6-FITC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27L6-HRP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27L6-PE

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27L6

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
P1001-27M-AP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27M-APC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27M-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27M-FITC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27M-HRP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27M-PE

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27M

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
520 €BULK REQUEST
P1001-27M1-AP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27M1-APC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27M1-FITC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27M1-HRP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27M1-PE

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27M1

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
520 €BULK REQUEST
P1001-27M4-AP

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27M4-APC

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27M4-FITC

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27M4-HRP

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27M4-PE

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
P1001-27M4

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
520 €BULK REQUEST
P1001-27T1

Anwendungen: WB, IHC, FC

Format: supernatant

Klon: PAb 1801

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
1 ml
923 €BULK REQUEST
P1001-27U

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: 9A225

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse

USBio
100 µg
596 €BULK REQUEST
P1001-27V

Anwendungen: WB, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
50 µg
411 €BULK REQUEST
P1001-27W

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
50 µg
454 €BULK REQUEST
P1001-27W1

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, monkey

USBio
50 µg
454 €BULK REQUEST
P1001-27W2

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
50 µg
454 €BULK REQUEST
P1001-27W3

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
50 µg
548 €BULK REQUEST
P1001-27W4

Anwendungen: WB, IHC

Format: supernatant

Klon: BP53-12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
1 ml
845 €BULK REQUEST
P1001-27X

Anwendungen: WB, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, monkey

USBio
50 µg
454 €BULK REQUEST
P1001-27Y

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, monkey

USBio
50 µg
454 €BULK REQUEST
P1001-27Z

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, monkey

USBio
50 µg
454 €BULK REQUEST
P1001-28

Anwendungen: WB, ICC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µl
528 €BULK REQUEST
P1001-28A

Anwendungen: ELISA, WB, IP, IHC, ICC

Reinheit: Supernatant

Format: supernatant

Klon: 8k6

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
100 µl
586 €BULK REQUEST
P1001-28B

Anwendungen: WB, ICC

Reinheit: Supernatant

Format: supernatant

Klon: 9E416

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µl
537 €BULK REQUEST
P1001-28C

Anwendungen: WB, IP

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
512 €BULK REQUEST
P1001-28E

Anwendungen: ELISA, IP, IHC, FC, IF

Format: affinity purified

Klon: 5B41

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
436 €
500 µg
731 €
1 mg
1322 €BULK REQUEST
P1001-28J

Anwendungen: IP, IHC, ICC, FC, IF

Format: purified

Klon: 11E306

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, monkey

USBio
500 µl
676 €BULK REQUEST
P1001-28S

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
50 µg
560 €BULK REQUEST
P1001-28W

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
50 µg
560 €BULK REQUEST
P1001-28Y

Anwendungen: WB, IP

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µl
726 €BULK REQUEST
P1001-29C

Anwendungen: ELISA, WB, IP, IHC

Format: affinity purified

Klon: 2Q362

Wirt: Mouse

Reaktivität: bovine, chicken, hamster, human, monkey, mouse, rat

USBio
100 µg
496 €BULK REQUEST
P1001-29D2

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: supernatant

Klon: 5G175

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
500 µl
442 €BULK REQUEST
P1001-29F1

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Klon: 9i249

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
50 µg
703 €BULK REQUEST
P1001-30

Anwendungen: WB, IP

Format: affinity purified

Klon: 0.T.104

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
200 µl
549 €BULK REQUEST
P1001-30A1

Anwendungen: WB, IHC, ICC, FC

Klon: 6D636

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
405 €BULK REQUEST
P1001-30C

Anwendungen: WB

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
549 €BULK REQUEST
P1001-30C1

Anwendungen: WB, ICC

Reinheit: Supernatant

Format: supernatant

Klon: 9E417

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µl
586 €BULK REQUEST
P1001-30C2

Anwendungen: WB, IHC, ICC

Reinheit: Supernatant

Format: supernatant

Klon: 9E418

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µl
537 €BULK REQUEST
P1001-30D

Anwendungen: ELISA

Format: affinity purified

Klon: 9L525

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse

USBio
200 µg
397 €BULK REQUEST
P1001-30E

Anwendungen: ELISA

Format: affinity purified

Klon: 9L526

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
200 µg
408 €BULK REQUEST
P1001-30F

Anwendungen: WB

Format: purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
50 µl
566 €BULK REQUEST
P1001-30F1

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
50 µg
333 €
100 µg
431 €BULK REQUEST
P1001-30F2

Anwendungen: WB, IHC, IF

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
50 µg
333 €
100 µg
431 €BULK REQUEST
P1001-30F3

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
50 µg
333 €
100 µg
431 €BULK REQUEST
P1001-30F4

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse

USBio
50 µg
333 €
100 µg
431 €BULK REQUEST
P1001-30F5

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
50 µg
333 €
100 µg
431 €BULK REQUEST
P1001-30F6

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
50 µg
333 €
100 µg
431 €BULK REQUEST
P1001-30F7

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
50 µg
333 €
100 µg
431 €BULK REQUEST
P1001-30G

Anwendungen: WB, IHC

Format: ascites

Klon: 10g61

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
578 €BULK REQUEST
P1001-30Q

Anwendungen: WB, IP, IHC, ICC, IF

Format: affinity purified

Klon: 10K300

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
445 €BULK REQUEST
P1001-30R

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µg
542 €BULK REQUEST
P1001-30S

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µg
542 €BULK REQUEST
P1001-30T

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µg
607 €BULK REQUEST
P1001-30V

Anwendungen: WB, IP, IHC, ICC

Format: affinity purified

Klon: 13A263

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
100 µg
537 €BULK REQUEST
P1001-30Y

Anwendungen: WB, IP, IHC, ICC

Reinheit: Supernatant

Format: supernatant

Klon: 9E419

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µl
537 €BULK REQUEST
P1001-32C

Anwendungen: ELISA, WB, IP, IHC, FC, IF, Gel

Format: affinity purified

Klon: DO-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: bovine, human, monkey, mouse, rat

USBio
500 µl
525 €BULK REQUEST
P1001-32D

Anwendungen: ELISA

Format: affinity purified

Klon: 9F633

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
150 µg
536 €BULK REQUEST
P1001-32E

Anwendungen: ELISA

Format: affinity purified

Klon: 9F634

Wirt: Mouse

USBio
150 µg
536 €BULK REQUEST
P1001-32G2

Anwendungen: ELISA, WB

Reinheit: Purified by immunoaffinit

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µg
372 €BULK REQUEST
P1001-32G6

Anwendungen: WB, IP, ICC, FC

Format: supernatant

Klon: 9H263

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µl
641 €BULK REQUEST
P1001-32L2

Anwendungen: WB, IP

Format: affinity purified

Klon: 3H2805

Wirt: Mouse

Reaktivität: bovine, chicken, hamster, monkey, mouse, rat

USBio
100 µg
556 €BULK REQUEST
P1001-32M

Anwendungen: WB, IP, IHC, ICC, FC

Format: purified

Klon: 2B2.67

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
568 €BULK REQUEST
P1001-32N

Anwendungen: ELISA, WB, IP, IHC, FC

Format: affinity purified

Klon: DO-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: bovine, human, monkey, mouse, rat

USBio
100 µg
588 €BULK REQUEST
P1001-32S

Anwendungen: WB, IP, IHC

Format: affinity purified

Klon: 2B2.72

Wirt: Mouse

Reaktivität: bovine, chicken, hamster, human, monkey, mouse, swine, rat

USBio
100 µg
588 €BULK REQUEST
P1001-32U1

Anwendungen: IHC

Format: purified

Klon: 3G228

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
1 ml
491 €BULK REQUEST
030929

Anwendungen: ELISA, WB

Reinheit: Ascites

Format: ascites

Klon: 688CT33.1.3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µl
482 €BULK REQUEST
034960

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
520 €BULK REQUEST
034961-APC

Anwendungen: ELISA, WB, IHC, FC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
034961-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB, IHC, FC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
034961-FITC

Anwendungen: ELISA, WB, IHC, FC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
034961-HRP

Anwendungen: ELISA, WB, IHC, FC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
034961

Anwendungen: ELISA, WB, IHC, FC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
520 €BULK REQUEST
034967-APC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
034967-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
034967-FITC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
034967-HRP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
034967

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
034968-APC

Anwendungen: ELISA, IHC, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
034968-Biotin

Anwendungen: ELISA, IHC, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
034968-FITC

Anwendungen: ELISA, IHC, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
034968-HRP

Anwendungen: ELISA, IHC, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
034968

Anwendungen: ELISA, IHC, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
520 €BULK REQUEST
E3375-01G

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
50 µg
642 €BULK REQUEST
E3375-04A

Anwendungen: WB, IP, IHC, ICC

Reinheit: Supernatant

Format: supernatant

Klon: 9E274

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
100 µl
586 €BULK REQUEST
E3375-04B

Anwendungen: WB, ICC, FC

Reinheit: Supernatant

Format: supernatant

Klon: 9E275

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse

USBio
100 µl
537 €BULK REQUEST
E3375-04C

Anwendungen: WB, IP, ICC

Reinheit: Supernatant

Format: supernatant

Klon: 9E276

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µl
537 €BULK REQUEST
E3375-04D

Anwendungen: WB, ICC

Reinheit: Supernatant

Format: supernatant

Klon: 9E277

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µl
537 €BULK REQUEST
E3375-04E

Anwendungen: WB, IP, ICC

Reinheit: Supernatant

Format: supernatant

Klon: 9E278

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µl
537 €BULK REQUEST
E3375-04F

Anwendungen: WB, IP, ICC

Reinheit: Supernatant

Format: supernatant

Klon: 9E279

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µl
537 €BULK REQUEST
E3375-04G

Anwendungen: WB, ICC

Reinheit: Supernatant

Format: supernatant

Klon: 9E280

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µl
537 €BULK REQUEST
E3375-04H

Anwendungen: WB, ICC

Format: supernatant

Klon: 9H344

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µl
537 €BULK REQUEST
E3375-11A

Anwendungen: ELISA, WB

Format: ascites

Klon: 10i40

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µl
482 €BULK REQUEST
E3375-11H-AP

Anwendungen: ELISA, WB, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11H-APC

Anwendungen: ELISA, WB, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11H-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11H-FITC

Anwendungen: ELISA, WB, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11H-HRP

Anwendungen: ELISA, WB, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11H-PE

Anwendungen: ELISA, WB, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11H

Anwendungen: ELISA, WB, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
E3375-11K-AP

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11K-APC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11K-Biotin

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11K-FITC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11K-HRP

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11K-PE

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11K

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
520 €BULK REQUEST
E3375-11P-AP

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11P-APC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11P-Biotin

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11P-FITC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11P-HRP

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11P-PE

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11P

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
E3375-11R2-AP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11R2-APC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11R2-FITC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11R2-HRP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11R2-PE

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11R2

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
E3375-11T1-AP

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11T1-APC

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11T1-FITC

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11T1-HRP

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11T1-PE

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
E3375-11T1

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse

USBio
200 µl
520 €BULK REQUEST
E3375-11V

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
520 €BULK REQUEST
E3375-15

Anwendungen: ELISA, WB, IP, ICC

Format: highly purified

Klon: 0.T.38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse

USBio
50 µg
570 €BULK REQUEST
E3375-17G

Format: purified

USBio
5 µg
434 €BULK REQUEST
E3375-18A

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
100 µg
625 €BULK REQUEST
E3375-18B

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
100 µg
625 €BULK REQUEST
E3375-18C

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
100 µg
640 €BULK REQUEST
E3375-18E

Anwendungen: IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
50 µg
715 €BULK REQUEST
E3375-22

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Chicken

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
50 µg
547 €BULK REQUEST
E3375-25T

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
50 µg
560 €BULK REQUEST
E3375-25U

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
50 µg
560 €BULK REQUEST
E3375-25V

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
50 µg
560 €BULK REQUEST
E3375-25W

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
50 µg
560 €BULK REQUEST
E3375-25X

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
50 µg
560 €BULK REQUEST
E3375-25Y

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
50 µg
560 €BULK REQUEST
E3375-25Z

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
50 µg
560 €BULK REQUEST
E3375-47C

Anwendungen: Enzyme assays

Format: purified

USBio
10 µg
516 €BULK REQUEST
E3375-47D

Anwendungen: Enzyme assays

Format: purified

USBio
10 µg
516 €BULK REQUEST
E3375-47E

MW: 88 kD

Reinheit: 80%

Format: purified

USBio
10 µg
516 €BULK REQUEST
E3375-48A

MW: 88 kD

Reinheit: 70%

Format: highly purified

USBio
10 µg
516 €BULK REQUEST
E3375-53K

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
50 µg
560 €BULK REQUEST
E3375-53L

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
100 µg
625 €BULK REQUEST
E3375-53M

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
100 µg
625 €BULK REQUEST
E3375-53N

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
100 µg
625 €BULK REQUEST
E3375-53P

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
100 µg
625 €BULK REQUEST
E3375-53Q

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
100 µg
625 €BULK REQUEST
031995-APC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
031995-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
031995-FITC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
031995-HRP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
031995

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
031996-APC

Anwendungen: ELISA, WB, IHC, IF

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
031996-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB, IHC, IF

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
031996-FITC

Anwendungen: ELISA, WB, IHC, IF

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
031996-HRP

Anwendungen: ELISA, WB, IHC, IF

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
031996

Anwendungen: ELISA, WB, IHC, IF

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
136753

Anwendungen: ELISA, WB, IP, IHC, ICC, IF

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
100 µl
540 €BULK REQUEST
137408

Anwendungen: ELISA

Format: purified

Klon: 13G15

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µl
555 €BULK REQUEST
A1372-19A

Anwendungen: FC

Format: affinity purified

Klon: 11C230

Wirt: Mouse

Reaktivität: dog

USBio
100
tests
491 €BULK REQUEST
A2275-58X

Anwendungen: WB, IP, IHC, ICC, FC

Format: supernatant

Klon: 6k24

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
100 µl
586 €BULK REQUEST
A2275-59D2

Anwendungen: WB, IHC

Format: purified

Klon: MM26-2.1.3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
50 µg
488 €BULK REQUEST
A2275-59F

Anwendungen: WB

Reinheit: Supernatant

Format: supernatant

Klon: 9E136

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µl
537 €BULK REQUEST
A2275-69D4

Anwendungen: ELISA

Reinheit: Purified by Protein G aff

Format: affinity purified

Klon: 12K255

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µl
667 €BULK REQUEST
A2275-69S

Anwendungen: WB, IP

Reinheit: Supernatant

Format: supernatant

Klon: EPR5119(2)

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
100 µl
613 €BULK REQUEST
A2275-69V

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: serum

Wirt: Goat

Reaktivität: human

USBio
100 µl
566 €BULK REQUEST
A2275-85H

Anwendungen: ELISA

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, rabbit

USBio
100 µl
578 €BULK REQUEST
A2275-85L-AP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
A2275-85L-APC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
A2275-85L-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
A2275-85L-FITC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
A2275-85L-HRP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
A2275-85L-PE

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
A2275-85L

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
A2275-85P-AP

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
A2275-85P-APC

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
A2275-85P-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
A2275-85P-FITC

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
A2275-85P-HRP

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
A2275-85P-PE

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
A2275-85P

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
A2275-85Q-AP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
A2275-85Q-APC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
A2275-85Q-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
A2275-85Q-FITC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
A2275-85Q-HRP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
A2275-85Q-PE

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
A2275-85Q

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
A2275-86C

Anwendungen: IHC

Format: serum

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
500 µl
568 €BULK REQUEST
A2275-86D

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
100 µg
726 €BULK REQUEST
A2275-86E

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
100 µg
726 €BULK REQUEST
A2275-86F

Format: highly purified

USBio
500 µg
448 €BULK REQUEST
A2275-86G

Format: highly purified

USBio
500 µg
448 €BULK REQUEST
A2275-86S

Anwendungen: IHC

Format: affinity purified

Klon: 13A237

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
520 €BULK REQUEST
A2275-86T

Anwendungen: IHC

Format: affinity purified

Klon: 13A238

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µg
520 €BULK REQUEST
A2275-87G

Anwendungen: WB, IHC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
100 µg
562 €BULK REQUEST
A2275-87R

Anwendungen: ELISA, WB, IHC, ICC

Format: purified

Klon: 10H24

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse

USBio
100 µg
562 €BULK REQUEST
A2275-87S

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
50 µg
570 €BULK REQUEST
A2275-87T

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
50 µg
570 €BULK REQUEST
A2275-87U

Anwendungen: WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse, rat

USBio
50 µg
560 €BULK REQUEST
C2605-80

Anwendungen: WB

Format: purified

Klon: 10H25

Wirt: Mouse

Reaktivität: rat

USBio
100 µg
562 €BULK REQUEST
030011

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Klon: 13B89

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µl
454 €BULK REQUEST
030370

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Reinheit: Ascites

Klon: 13B448

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µl
482 €BULK REQUEST
031070

Anwendungen: ELISA, WB

Format: ascites

Klon: 566CT8.5.4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

USBio
100 µl
482 €BULK REQUEST
032632

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
037474

Anwendungen: ELISA, WB, FC

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human, mouse

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
037478-APC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037478-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037478-FITC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037478-HRP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037478

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
037479-APC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037479-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037479-FITC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037479-HRP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037479

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
037480-APC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037480-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037480-FITC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037480-HRP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037480

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
037481-APC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037481-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037481-FITC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037481-HRP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037481

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
037484-APC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037484-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037484-FITC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037484-HRP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037484

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
037485-APC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037485-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037485-FITC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037485-HRP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037485

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
037486-APC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037486-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037486-FITC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037486-HRP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037486

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
037488-APC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037488-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037488-FITC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037488-HRP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037488

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
037489-APC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037489-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037489-FITC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037489-HRP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037489

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
037490-APC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037490-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037490-FITC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037490-HRP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037490

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
037491-APC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037491-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037491-FITC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037491-HRP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037491

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
037493-APC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037493-Biotin

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037493-FITC

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037493-HRP

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037493

Anwendungen: ELISA, WB

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
521 €BULK REQUEST
037496-APC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037496-Biotin

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037496-FITC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037496-HRP

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037497-APC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037497-Biotin

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037497-FITC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037497-HRP

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037498-APC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037498-Biotin

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037498-FITC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037498-HRP

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037499-APC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037499-Biotin

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037499-FITC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037499-HRP

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037500-APC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037500-Biotin

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037500-FITC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037500-HRP

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037501-APC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037501-Biotin

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037501-FITC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037501-HRP

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037503-APC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037503-Biotin

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037503-FITC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037503-HRP

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037504-APC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037504-Biotin

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037504-FITC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037504-HRP

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037505-APC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037505-Biotin

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037505-FITC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037505-HRP

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037506-APC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037506-Biotin

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037506-FITC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037506-HRP

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037507-APC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037507-Biotin

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037507-FITC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037507-HRP

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037508-APC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037508-Biotin

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037508-FITC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037508-HRP

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037510-APC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037510-Biotin

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037510-FITC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037510-HRP

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037511-APC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037511-Biotin

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037511-FITC

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037511-HRP

Anwendungen: ELISA, Gel

Format: affinity purified

Wirt: Rabbit

Reaktivität: human

USBio
200 µl
637 €BULK REQUEST
037512-APC

Anwendungen: