Kontakt 0800-2466651 DE | EN Merkliste Login Warenkorb
Suche
zurück

Loading Loading Filter...

62 Antikörper Treffer
ART-NR PRODUKT HERSTELLER PREIS
Pro-30477P

Anwendungen: ELISA, WB, FC

Format: purified

Klon: 1B5D8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30477P100 µg
265 €BULK REQUEST
Pro-30518

Anwendungen: ELISA, WB, IHC, FC

Format: purified

Klon: 1B5E10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30518100 µg
292 €BULK REQUEST
Pro-30437

Anwendungen: WB, IHC, ICC, FC, ELISA

Format: purified

Klon: 5F8D11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, monkey, rat

ProMab
Pro-30437100 µg
292 €BULK REQUEST
Pro-30508

Anwendungen: ELISA, WB, FC

Format: purified

Klon: 5C5E7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30508100 µg
292 €BULK REQUEST
Pro-30539

Anwendungen: WB, IHC, ELISA

Format: purified

Klon: 7E6A11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30539100 µg
292 €BULK REQUEST
Pro-30102

Anwendungen: WB, IHC, ELISA

Format: ascites

Klon: 5A11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30102100 µl
263 €BULK REQUEST
Pro-30471A

Anwendungen: WB, IHC, ICC, FC, ELISA

Format: ascites

Klon: 4G6A3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

ProMab
Pro-30471A100 µl
265 €BULK REQUEST
Pro-30471P

Anwendungen: WB, IHC, ICC, FC, ELISA

Format: purified

Klon: 4G6A3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

ProMab
Pro-30471P100 µg
265 €BULK REQUEST
Pro-30337

Anwendungen: WB, IHC, FC, ELISA

Format: purified

Klon: 2F4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30337100 µg
292 €BULK REQUEST
Pro-20155

Anwendungen: WB, IHC, ICC, ELISA

Format: ascites

Klon: 2A10F3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse

ProMab
Pro-20155100 µl
320 €BULK REQUEST
Pro-20315

Anwendungen: WB, ELISA

Format: ascites

Klon: 1D4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-20315100 µl
301 €BULK REQUEST
Pro-20321

Anwendungen: WB, IHC, ELISA

Format: ascites

Klon: 2F1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse

ProMab
Pro-20321100 µl
263 €BULK REQUEST
Pro-30318

Anwendungen: WB, ICC, FC, ELISA

Format: purified

Klon: 2B10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, monkey

ProMab
Pro-30318100 µg
292 €BULK REQUEST
Pro-30321

Anwendungen: WB, IHC, ELISA

Format: purified

Klon: 2C10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, monkey

ProMab
Pro-30321100 µg
292 €BULK REQUEST
Pro-30003

Anwendungen: WB, IHC, ELISA

Format: ascites

Klon: 1A5

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse

ProMab
Pro-30003100 µl
263 €BULK REQUEST
Pro-20285

Anwendungen: WB, IHC, ELISA

Format: ascites

Klon: 8C11H5

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-20285100 µl
263 €BULK REQUEST
Pro-20225

Anwendungen: WB, ELISA

Format: ascites

Klon: 9D6D7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-20225100 µl
263 €BULK REQUEST
Pro-30544

Anwendungen: WB, FC, ELISA

Format: purified

Klon: 10F7A8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30544100 µg
292 €BULK REQUEST
Pro-30148

Anwendungen: WB, IHC, FC, ELISA

Format: ascites

Klon: 2D3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30148100 µl
263 €BULK REQUEST
Pro-30545

Anwendungen: WB, IHC, ELISA

Format: purified

Klon: 7C4A5

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30545100 µg
292 €BULK REQUEST
Pro-30096

Anwendungen: WB, ICC, FC, ELISA

Format: ascites

Klon: 6B3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, monkey, rat, mouse

ProMab
Pro-30096100 µl
263 €BULK REQUEST
Pro-30312

Anwendungen: WB, IHC, ELISA

Format: purified

Klon: 6G5

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30312100 µg
292 €BULK REQUEST
Pro-30346

Anwendungen: WB, IHC, ICC, FC, ELISA

Format: purified

Klon: 3H8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30346100 µg
292 €BULK REQUEST
Pro-30394

Anwendungen: WB, IHC, FC, ELISA

Format: purified

Klon: 5D3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse

ProMab
Pro-30394100 µg
292 €BULK REQUEST
Pro-20416

Anwendungen: WB, IHC, ICC, FC, ELISA

Format: ascites

Klon: 9A9B7B3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-20416100 µl
263 €BULK REQUEST
Pro-20249

Anwendungen: WB, ELISA

Format: ascites

Klon: 5H11A4E11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-20249100 µl
207 €BULK REQUEST
Pro-20409

Anwendungen: WB, ELISA

Format: ascites

Klon: 9B8D

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-20409100 µl
263 €BULK REQUEST
Pro-30287

Anwendungen: WB, IHC, FC, ELISA

Format: ascites

Klon: 2H7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30287100 µl
292 €BULK REQUEST
Pro-30284

Anwendungen: WB, IHC, FC, ELISA

Format: ascites

Klon: 5E12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30284100 µl
292 €BULK REQUEST
Pro-20035

Anwendungen: WB, IHC, ICC, ELISA

Format: ascites

Klon: 1A10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-20035100 µl
169 €BULK REQUEST
Pro-30243

Anwendungen: WB, ELISA

Format: ascites

Klon: 4G6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30243100 µl
292 €BULK REQUEST
Pro-20198

Anwendungen: WB, IHC, ICC, ELISA

Format: ascites

Klon: 1B7D7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-20198100 µl
301 €BULK REQUEST
Pro-30004

Anwendungen: WB, ICC, ELISA

Format: ascites

Klon: 3E9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat, monkey

ProMab
Pro-30004100 µl
263 €BULK REQUEST
Pro-30295

Anwendungen: WB, IHC, FC, ELISA

Format: ascites

Klon: 1H4A4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, monkey

ProMab
Pro-30295100 µl
292 €BULK REQUEST
Pro-30296

Anwendungen: WB, IHC, FC, ELISA

Format: ascites

Klon: 1H4F2

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, rat

ProMab
Pro-30296100 µl
292 €BULK REQUEST
Pro-20099

Anwendungen: WB, IHC, ICC, FC, ELISA

Format: ascites

Klon: 3F2C2

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-20099100 µg
226 €BULK REQUEST
Pro-30272

Anwendungen: WB, ICC, ELISA

Format: ascites

Klon: 3F1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30272100 µl
292 €BULK REQUEST
Pro-30089

Anwendungen: WB, IHC, ICC, FC, ELISA

Format: ascites

Klon: 3A10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, rat

ProMab
Pro-30089100 µl
263 €BULK REQUEST
Pro-30084

Anwendungen: WB, IHC, ICC, ELISA

Format: ascites

Klon: 7A7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, rat, mouse

ProMab
Pro-30084100 µl
263 €BULK REQUEST
Pro-30088

Anwendungen: WB, IHC, FC, ELISA

Format: ascites

Klon: 3D3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30088100 µl
263 €BULK REQUEST
Pro-20061

Anwendungen: WB, ELISA

Format: purified

Klon: 9G7F12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-20061100 µl
226 €BULK REQUEST
Pro-20331

Anwendungen: WB, ELISA

Format: ascites

Klon: 2C5

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-20331100 µl
263 €BULK REQUEST
Pro-30114

Anwendungen: WB, ICC, ELISA

Format: ascites

Klon: 5A8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30114100 µl
263 €BULK REQUEST
Pro-30204

Anwendungen: WB, IHC, ELISA

Format: ascites

Klon: 5D3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, rat

ProMab
Pro-30204100 µl
292 €BULK REQUEST
Pro-20093

Anwendungen: WB, IHC, ELISA

Format: purified

Klon: 6H8B5

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-20093100 µl
226 €BULK REQUEST
Pro-30293

Anwendungen: WB, FC, ELISA

Format: ascites

Klon: 1A11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30293100 µl
292 €BULK REQUEST
Pro-30292

Anwendungen: WB, IHC, FC, ELISA

Format: ascites

Klon: 4D12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30292100 µl
292 €BULK REQUEST
Pro-20188

Anwendungen: WB, ELISA

Format: ascites

Klon: 1D3A12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-20188100 µl
226 €BULK REQUEST
Pro-30536

Anwendungen: WB, IHC, ELISA

Format: purified

Klon: 2C5A3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30536100 µg
292 €BULK REQUEST
Pro-30579

Anwendungen: WB, IHC, ICC, FC, ELISA

Format: purified

Klon: 2C5H8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30579100 µg
292 €BULK REQUEST
Pro-30571

Anwendungen: WB, IHC, FC, ELISA

Format: ascites

Klon: 4G8A12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30571100 µl
265 €BULK REQUEST
Pro-30572

Anwendungen: WB, IHC, FC, ELISA

Format: purified

Klon: 4G8D3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30572100 µg
292 €BULK REQUEST
Pro-30444

Anwendungen: WB, IHC, ICC, FC, ELISA

Format: purified

Klon: 4D5F4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30444100 µg
292 €BULK REQUEST
Pro-30525

Anwendungen: ELISA, WB, IHC

Format: purified

Klon: 6B3A9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

ProMab
Pro-30525100 µg
292 €BULK REQUEST
Pro-30454A

Anwendungen: WB, IHC, FC, ELISA

Format: ascites

Klon: 7H4F8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, monkey

ProMab
Pro-30454A100 µl
265 €BULK REQUEST
Pro-30454P

Anwendungen: WB, IHC, ELISA

Format: purified

Klon: 4B11C10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse

ProMab
Pro-30454P100 µg
265 €BULK REQUEST
Pro-30455A

Anwendungen: WB, IHC, ELISA

Format: ascites

Klon: 9C4D1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, monkey

ProMab
Pro-30455A100 µl
265 €BULK REQUEST
Pro-30455P

Anwendungen: WB, IHC, ELISA

Format: purified

Klon: 9C3D4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse

ProMab
Pro-30455P100 µg
265 €BULK REQUEST
Pro-30445A

Anwendungen: WB, IHC, ICC, FC, ELISA

Format: ascites

Klon: 3G10A3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse

ProMab
Pro-30445A100 µl
265 €BULK REQUEST
Pro-30445P

Anwendungen: WB, IHC, ICC, FC, ELISA

Format: purified

Klon: 4B7B2

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse

ProMab
Pro-30445P100 µg
265 €BULK REQUEST
Pro-30561

Anwendungen: WB, ELISA

Format: purified

Klon: 1A1B2

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, mouse, monkey, rat

ProMab
Pro-30561100 µg
292 €BULK REQUEST
Pro-20062

Anwendungen: WB, ELISA

Klon: 4E11C9

Reaktivität: human

ProMab
Pro-20062100 µl
205 €BULK REQUEST

Die Preise für Antikörper verstehen sich exkl. Versandkosten, eventuell anfallender Kühlmittelpauschale sowie der jeweils geltenden Mehrwertsteuer.

 


Forschungsprodukte im Fokus
 
Produkte
Service
Company
€ 10 Gutschein sichern