Kontakt 0800-2466651 DE | EN Merkliste Login | REGISTRIEREN Warenkorb
Reset
Suche
zurück

Loading Loading Filter...

Antikörper

107 Antikörper Treffer
ART-NR PRODUKT HERSTELLER PREIS
ANC-152-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: 3A1E

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-152-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-151-050

Anwendungen: FC, WB

Format: purified

Klon: 3F7B6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-151-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-144-050

Anwendungen: FC, WB, FA

Format: purified

Klon: UCHT1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-144-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-146-050

Anwendungen: FC, IHC  ( frozen ) 

Format: purified

Klon: M241

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, rabbit

Ancell
ANC-146-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-142-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: SN13

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-142-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-110-050

Anwendungen: FC, ELISA, FA

Format: purified

Klon: P1.H1.A1.A1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-110-050120 tests
317 €BULK REQUEST
ANC-143-050

Anwendungen: FC, WB

Format: purified

Klon: 1E7E8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-143-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-154-050

Anwendungen: FC, ELISA

Format: purified

Klon: 14

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-154-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-155-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: HAS6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-155-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-153-050

Anwendungen: FC, ELISA, WB, ICC

Format: purified

Klon: UCHT4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-153-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-145-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: CB-T6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-145-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-163-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: UCHM1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-163-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-156-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: SN4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-156-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-157-050

Anwendungen: FC, WB

Format: purified

Klon: SN5c

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-157-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-147-050

Anwendungen: FC, ELISA, FA  ( Blocking ) 

Format: purified

Klon: QS4120

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-147-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-158-050

Anwendungen: FC, WB

Format: purified

Klon: 38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-158-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-150-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: UCHT2

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-150-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-165-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: 3G8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-165-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-159-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: ICRF44

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, monkey

Ancell
ANC-159-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-148-050

Anwendungen: FC, ELISA

Format: purified

Klon: M-T441

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, baboon

Ancell
ANC-148-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-162-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: 22A5

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-162-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-160-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: 3.9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-160-050120 tests
263 €BULK REQUEST
ANC-168-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: BU12

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-168-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-170-050

Anwendungen: FC, WB

Format: purified

Klon: BU33

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, monkey

Ancell
ANC-170-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-181-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: 7.3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-181-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-175-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: 202.36

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-175-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-176-050

Anwendungen: FC, ELISA

Format: purified

Klon: M-T271

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-176-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-167-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: IB4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, monkey, rabbit

Ancell
ANC-167-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-188-050

Anwendungen: FC, WB, IP

Format: purified

Klon: BU61

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-188-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-177-050

Anwendungen: FC, ELISA

Format: purified

Klon: ANC28.1/5D10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-177-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-171-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: RFB4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-171-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-182-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: WM-53

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-182-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-189-050

Anwendungen: FC, ELISA, IP

Format: purified

Klon: BE-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-189-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-178-050

Anwendungen: FC, WB

Format: purified

Klon: 4B7R

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-178-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-179-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: AC10

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-179-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-190-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: 96.2C1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-190-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-169-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: 2H7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, monkey

Ancell
ANC-169-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-180-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: 158-2B3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-180-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-172-050

Anwendungen: FC, WB

Format: purified

Klon: BU38

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-172-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-192-050

Anwendungen: FC, WB

Format: purified

Klon: DFT1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-192-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-202-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: P2W7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-202-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-193-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: BU52

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-193-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-174-050

Anwendungen: FC, IHC

Format: purified

Klon: 7G7B6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-174-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-183-050

Anwendungen: FC, WB

Format: purified

Klon: 43A1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, monkey

Ancell
ANC-183-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-184-050

Anwendungen: FC, WB

Format: purified

Klon: E11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-184-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-205-050

Anwendungen: FC, WB, ELISA

Format: purified

Klon: 15.2

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-205-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-204-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: 63.5A3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-204-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-194-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: UCHL1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, monkey

Ancell
ANC-194-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-186-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: IPO-24

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-186-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-199-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: 5-4.8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-199-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-196-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: C11

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-196-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-197-050

Anwendungen: FC, WB

Format: purified

Klon: 169-1-E4.3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-197-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-187-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: AT1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-187-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-221-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: HP-4B3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-221-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-226-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: M-B741

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-226-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-210-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: TS2

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-210-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-223-050

Anwendungen: FC, ICC,

Format: purified

Klon: DF1513

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-223-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-206-050

Anwendungen: FC, ELISA

Format: purified

Klon: 8.4A6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, monkey

Ancell
ANC-206-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-200-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: BU49

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-200-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-215-050

Anwendungen: FC, ICC

Format: purified

Klon: AHN16.1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-215-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-261-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: LAM1-116

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, horse, mouse

Ancell
ANC-261-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-222-050

Anwendungen: FC, ELISA, ICC, IHC

Format: purified

Klon: BU69

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, monkey

Ancell
ANC-222-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-207-050

Anwendungen: FC, IHC

Format: purified

Klon: 67

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-207-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-201-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: 186-2G9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-201-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-211-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: BRA-10G

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-211-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-260-050

Anwendungen: FC, ELISA

Format: purified

Klon: 53-6

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

Ancell
ANC-260-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-265-050

Anwendungen: FC, ELISA

Format: purified

Klon: ANC6C6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-265-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-316-050

Anwendungen: FC, ELISA

Format: purified

Klon: ANC95.1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-316-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-300-050

Anwendungen: FC, ELISA

Format: purified

Klon: EA-5

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, Rat

Ancell
ANC-300-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-270-050

Anwendungen: FC, ELISA

Format: purified

Klon: ANC3B7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-270-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-252-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: G1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-252-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-356-050

Anwendungen: FC, WB, IHC

Format: purified

Klon: BQ16

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-356-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-235-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: ZL7-4

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-235-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-240-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: HAE-1f

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-240-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-216-050

Anwendungen: FC, WB

Format: purified

Klon: 10.1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, dog, monkey

Ancell
ANC-216-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-319-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: UM7F8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-319-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-301-050

Anwendungen: FC, WB

Format: purified

Klon: SN8

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-301-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-359-050

Anwendungen: FC, ELISA

Format: purified

Klon: ANC152.2/8H5

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, Pig, Cow, Cat, dog

Ancell
ANC-359-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-365-050

Anwendungen: FC, ELISA, WB

Format: purified

Klon: ANC5D6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-365-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-304-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: HB15e

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-304-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-272-050

Anwendungen: FC, ELISA

Format: purified

Klon: ANC6E9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-272-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-302-050

Anwendungen: FC, WB

Format: purified

Klon: 1.3.3.22

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-302-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-305-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: 152.1D5

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-305-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-360-050

Anwendungen: FC, ELISA

Format: purified

Klon: 4B4-1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, monkey

Ancell
ANC-360-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-372-050

Anwendungen: FC, ELISA

Format: purified

Klon: ANC5A5

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-372-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-325-050

Anwendungen: FC, WB

Format: purified

Klon: UMA9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-325-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-376-050

Anwendungen: FC, IP, WB

Format: purified

Klon: UM-8D6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-376-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-388-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: B199.2

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-388-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-338-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: 57A5

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-338-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-327-050

Anwendungen: FC, WB, ELISA, IHC

Format: purified

Klon: 1.G11B1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, Pig

Ancell
ANC-327-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-308-050

Anwendungen: FC, ELISA

Format: purified

Klon: ANC7C7

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-308-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-348-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: ANC8F2

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-348-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-307-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: BU63

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, monkey

Ancell
ANC-307-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-315-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: HP-3D9

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-315-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-326-050

Anwendungen: FC, IHC

Format: purified

Klon: SN6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-326-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-368-050

Anwendungen: FC, ELISA

Format: purified

Klon: ANC5E3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-368-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-392-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: AD2

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-392-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-393-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: 3A6

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-393-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-352-050

Anwendungen: FC, WB

Format: purified

Klon: BU75

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-352-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-394-050

Anwendungen: FC

Format: purified

Klon: 158.4D3

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-394-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-399-050

Anwendungen: FC, ELISA

Format: purified

Klon: ALF-2.1A

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-399-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-389-050

Anwendungen: FC, WB

Format: purified

Klon: PL1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-389-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-353-050

Anwendungen: FC, ELISA, WB, IHC

Format: purified

Klon: 24-31

Wirt: Mouse

Reaktivität: human, monkey

Ancell
ANC-353-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-355-050

Anwendungen: FC, ELISA, IHC

Format: purified

Klon: BerAct35

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-355-050120 tests
306 €BULK REQUEST
ANC-704-050

Anwendungen: FC, ELISA, IHC, IP

Format: purified

Klon: GK1.5

Wirt: Rat

Reaktivität: mouse

Ancell
ANC-704-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-703-050

Anwendungen: FC, IP, WB, ELISA

Format: purified

Klon: 145-2C11

Wirt: Hamster

Reaktivität: mouse

Ancell
ANC-703-050120 tests
255 €BULK REQUEST
ANC-400-050

Anwendungen: FC, ELISA

Format: purified

Klon: ANC10G1

Wirt: Mouse

Reaktivität: human

Ancell
ANC-400-050120 tests
306 €BULK REQUEST

Die Preise für Antikörper verstehen sich exkl. Versandkosten, eventuell anfallender Kühlmittelpauschale sowie der jeweils geltenden Mehrwertsteuer.


Ancell: Immunology Research Products

 


Forschungsprodukte im Fokus
 
Produkte
Service
Company
€ 10 Gutschein sichern